വാഹനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നു-രക്ഷിതാക്കള്‍ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സ്കൂള്‍ മാനേജ് മെന്റ് കമ്മിറ്റിയാണ് യാത്രാസൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇതിനുള്ള ചെലവ് രക്ഷിതാക്കള്‍ വഹിക്കേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...